Polityka prywatności serwisu internetowego www.lavagroup.pl

§1.

Administratorem danych osobowych jest Lava Group s.c. z siedzibą w Warszawie, ul. Eugeniusza Romera 4b, (02-784 Warszawa), dalej zwaną „LAVA”.

§2.

Z administratorem można kontaktować się:
pocztą na adres: ul. Eugeniusza Romera 4b, 02-784 Warszawa, Polska
pocztą elektroniczną na adres e-mail  dane.osobowe@lavagroup.pl
telefonicznie na numer: +48 22 331 41 00

§3.

Dane osobowe będą przetwarzane w niezbędnym zakresie w następujących celach:

1. Wykonanie Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem w/w umów.

Podstawa prawna przetwarzania i okres przechowywania danych: Artykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO (wykonanie umowy)
Dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy.

Zakres przetwarzanych danych: Zakres maksymalny: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy).
W wypadku Usługobiorców lub Klientów nie będących konsumentami LAVA może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta.
Podany zakres jest maksymalny – w przypadku np. odbioru osobistego nie jest konieczne podanie adresu dostawy.

 2. Marketing bezpośredni

Podstawa prawna przetwarzania i okres przechowywania danych: Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora)
Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez LAVA, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez LAVA działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla umowy sprzedaży dwa lata).
Administrator nie może przetwarzać danych w celu marketingu bezpośredniego w przypadku wyrażenia skutecznego sprzeciwu w tym zakresie przez osobę, której dane dotyczą.

Zakres przetwarzanych danych: Adres poczty elektronicznej, numer telefonu

3. Wyrażenie przez Klienta opinii o zawartej Umowie Sprzedaży

Podstawa prawna przetwarzania i okres przechowywania danych: Artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO
Dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu.

Zakres przetwarzanych danych: Adres poczty elektronicznej

4. Prowadzenie ksiąg rachunkowych

Podstawa prawna przetwarzania i okres przechowywania danych: Artykuł 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości tj. z dnia 30 stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 395). Dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi LAVA przechowywanie ksiąg podatkowych (do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej) lub rachunkowych (5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą).

Zakres przetwarzanych danych: Imię i nazwisko; adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy), nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta

5. Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora

Podstawa prawna przetwarzania i okres przechowywania danych: Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO
Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez LAVA, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla umowy sprzedaży dwa lata).

Zakres przetwarzanych danych: Imię i nazwisko; numer telefonu kontaktowego; adres poczty elektronicznej; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy).
W wypadku Usługobiorców lub Klientów nie będących konsumentami LAVA może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta.

§4.

Odbiorcą przekazanych danych osobowych jest LAVA, a także partnerzy i podmioty współpracujące z LAVA, to jest:
● przewoźnicy / spedytorzy / brokerzy kurierscy – w przypadku Klienta, który ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, LAVA udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi, spedytorowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie LAVA w zakresie niezbędnym do zrealizowania dostawy produktu Klientowi.
● podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą LAVA udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym na zlecenie LAVA w zakresie niezbędnym do obsługi płatności realizowanej przez Klienta.
● dostawcy systemu ankiet opiniujących – w przypadku Klienta, który zgodził się na wyrażenie opinii o zawartej Umowie Sprzedaży, LAVA udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi dostarczającemu system ankiet opiniujących zawarte Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym na zlecenie LAVA w zakresie niezbędnym do wyrażenia przez Klienta opinii za pomocą systemu ankiet opiniujących.
● dostawcy usług zaopatrujący LAVA w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające LAVA prowadzenie działalności gospodarczej, w tym Sklepu Internetowego i świadczonych za jego pośrednictwem Usług Elektronicznych (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia Sklepu Internetowego, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej LAVA) – LAVA udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.
● dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający LAVA wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna) – LAVA udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.
● Lava Group s.c. z siedzibą w Warszawie, ul. Eugeniusza Romera 4b, (02-784 Warszawa)

§5.

Osoba, która udzieliła zgody na przetwarzanie danych osobowych ma – zgodnie z przepisami RODO i na warunkach w nim określonych – ma prawo do:
● żądania od administratora dostępu do tych danych osobowych,
● sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
● wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
● przenoszenia tych danych,
● wniesienia skargi do organu nadzorczego, to jest do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dane kontaktowe dostępne są na stronie urzędu: www.giodo.gov.pl),
● tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.

§6.

LAVA może korzystać z profilowania do celów marketingu bezpośredniego, ale decyzje podejmowane na jego podstawie przez LAVA nie dotyczą zawarcia lub odmowy zawarcia umowy, czy też możliwości korzystania z usług elektronicznych w sklepie internetowym. Efektem korzystania z profilowania może być np. przyznanie danej osobie rabatu, przesłanie jej kodu rabatowego, przypomnienie o niedokończonych zakupach, przesłanie propozycji produktu, który może odpowiadać zainteresowaniom lub preferencjom danej osoby lub też zaproponowanie lepszych warunków w porównaniu do standardowej oferty. Mimo profilowania to dana osoba podejmuje swobodnie decyzję, czy będzie chciała skorzystać z otrzymanego w ten sposób rabatu, czy też lepszych warunków i dokonać zakupu w Sklepie Internetowym. Profilowanie polega na automatycznej analizie lub prognozie zachowania danej osoby na stronie sklepu internetowego np. poprzez dodanie konkretnego produktu do koszyka, przeglądanie strony konkretnego produktu w sklepie internetowym, czy też poprzez analizę dotychczasowej historii dokonanych zakupów w sklepie internetowym. Warunkiem takiego profilowania jest posiadanie przez LAVA danych osobowych danej osoby, aby móc jej następnie przesłać np. kod rabatowy.